چند مرحله ای

1 مرحله 1
2 مرحله 2
3 
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است