ویدئو های
روانشناسی
مدیریت استرس در کنکور
تکنیک های مرور صحیح
وسواس مطالعاتی رو حل کن
استرس قبل امتحان
حفظ انگیزه شخصی
استراحت در تایم کنکور
اضطراب خطرناک
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است